DOBRO DOŠLI

Udruženje Romkinja Osvit je regionalna ženska organizacija civilnog društva koja doprinosi ostvarivanju rodne ravnopravnosti, izgradnji društva bez diskriminacije i sa jednakim pristupom javnim uslugama.

SOS služba

Važnost obrazovanja

Zdravstveno prosvećivanje

NAŠA VIZIJA

Otvorena, Snažna, Vidljiva, Informisana, Tolerantna Romkinja je ravnopravna u društvenoj zajednici.

Loading...

NAŠA MISIJA

  • Osvit osnažuje žene sa iskustvom nasilja, a posebno Romkinje, za izlazak iz kruga nasilja.
  • Osvit radi sa nadležnim institucijama i donosiocima odluka na izradi i primeni nacionalnih i lokalnih politika za suzbijanje i sprečavanje nasilja prema ženama.
  • Osvit pruža uslugu SOS telefona na romskom i srpskom jeziku.
  • Osvit neguje, jača i širi romsku kulturu i tako doprinosi razumevanju među zajednicama i kulturi nediskriminacije.

STRATEŠKI CILJEVI

1. Osnaživanje Romkinja i svih žena sa iskustvom nasilja za izlazak iz kruga nasilja

1.1. Informisanje žena o njihovim pravima na život bez nasilja i o nadležnostima institucija za njihovu zaštitu
1.2. Ekonomsko osnaživanje žena koje su preživele nasilje
1.3. Podizanje svesti o važnosti obrazovanja kod Romkinja
1.4. Podizanje svesti o važnosti opšteg i reproduktivnog zdravlja kod Romkinja

3. Praćenje sprovođenja normativnog okvira i uspostavljanje mehanizama za sprečavanje i suzbijanje nasilja nad Romkinjama/ ženama na lokalnom i nacionalnom nivou

3.1. Kreiranje politika i mehanizama za prevenciju nasilja nad ženama na lokalnom nivou
3.2. Praćenje sprovođenja normativnog okvira za prevenciju nasilja nad ženama na nacionalnom nivou
3.3. Lobiranje međunarodne zajednice za podršku u sprovođenju normativnog okvira za prevenciju nasilja nad ženama
3.4. Priprema Romkinja za učestvovanje na mestima odlučivanja

2. Razvijanje nediskriminativnog društva unapređivanjem razumevanja fenomena nasilja nad ženama/ Romkinjama, aktivizma Romkinja i romske kulture

2.1. Podizanje vidljivosti problema nasilja nad ženama, sa fokusom na Romkinje
2.2. Podizanje vidljivosti ženskog romskog aktivizma
2.3. Razbijanje predrasuda i stereotipa o Romima/kinjama predstavljanjem romskog kulturnog stvaralaštva

4. Izgradnja kapaciteta udruženja Osvit za realizaciju strateških ciljeva

4.1. Unapređivanje SOS usluga
4.2. Jačanje kapaciteta aktivistkinja udruženja Osvit
4.3. Unapređivanje saradnje sa institucijama
4.4. Unapređivanje vidljivosti udruženja Osvit
4.5. Osiguravanje finansijskih resursa iz različitih izvora

1. Osnaživanje Romkinja i svih žena sa iskustvom nasilja za izlazak iz kruga nasilja

1.1. Informisanje žena o njihovim pravima na život bez nasilja i o nadležnostima institucija za njihovu zaštitu
1.2. Ekonomsko osnaživanje žena koje su preživele nasilje
1.3. Podizanje svesti o važnosti obrazovanja kod Romkinja
1.4. Podizanje svesti o važnosti opšteg i reproduktivnog zdravlja kod Romkinja

2. Razvijanje nediskriminativnog društva unapređivanjem razumevanja fenomena nasilja nad ženama/ Romkinjama, aktivizma Romkinja i romske kulture

2.1. Podizanje vidljivosti problema nasilja nad ženama, sa fokusom na Romkinje
2.2. Podizanje vidljivosti ženskog romskog aktivizma
2.3. Razbijanje predrasuda i stereotipa o Romima/kinjama predstavljanjem romskog kulturnog stvaralaštva

3. Praćenje sprovođenja normativnog okvira i uspostavljanje mehanizama za sprečavanje i suzbijanje nasilja nad Romkinjama/ ženama na lokalnom i nacionalnom nivou

3.1. Kreiranje politika i mehanizama za prevenciju nasilja nad ženama na lokalnom nivou
3.2. Praćenje sprovođenja normativnog okvira za prevenciju nasilja nad ženama na nacionalnom nivou
3.3. Lobiranje međunarodne zajednice za podršku u sprovođenju normativnog okvira za prevenciju nasilja nad ženama
3.4. Priprema Romkinja za učestvovanje na mestima odlučivanja

4. Izgradnja kapaciteta udruženja Osvit za realizaciju strateških ciljeva

4.1. Unapređivanje SOS usluga
4.2. Jačanje kapaciteta aktivistkinja udruženja Osvit
4.3. Unapređivanje saradnje sa institucijama
4.4. Unapređivanje vidljivosti udruženja Osvit
4.5. Osiguravanje finansijskih resursa iz različitih izvora

VREDNOSTI

Timski rad – Kolektivna i pojedinačna odgovornost, jasno podeljene uloge u okviru tima doprinose kvalitetnijim rezultatima.

Međusobno uvažavanje – Svaka od nas je različita po nacionalnoj pripadnosti, tradiciji, obrazovanju, veroispovesti, a jednaka je u iskazivanju mišljenja i stavova u radu udruženja.

Solidarnost – Dajemo podršku građankama za ostvarivanje njihovih prava i unapređenje njihovog položaja u društvu, ali i drugim organizacijama civilnog društva u iniciranju društvenih promena.

Profesionalnost – Radimo na jačanju naših kapaciteta kako bi usluge koje pružamo bile kvalitetne i kako bi najefikasnije ostvarile našu misiju.

Odgovornost – Prioritet nam je interes svake pojedinačne korisnice koja nam se obrati.

Rad u zajednici – Direktnim kontaktom na terenu upoznajemo potrebe korisnica na osnovu kojih kreiramo naše aktivnosti.

Poverljivost – Svaka pojedinačna informacija između korisnica usluga i aktivistkinja ostaje u udruženju. Radimo na zaštiti njihovih interesa i na taj način stičemo njihovo poverenje.

Humanost – Imamo empatiju prema korisnicama i njihovim problemima i spremne smo da im pomognemo bez obzira da li smo obezbedile sredstva kroz projekat. Odazivamo se na sve događaje humanog karaktera.

Transparentnost – Naš rad je javan i sve što radimo je vidljivo.

KONTAKTIRAJTE NAS

AKTIVNOSTI

YMI Regionalni kamp za mlade

Sastanak sa partnerima u projektu „FAIR III za mlade“

Regionalna konferencija „Romkinje nekad i sad“

Kampanja Mesec romskog ženskog aktivizma 8. mart – 8. april 2021.

Završetak projekta „Da pravo na rad ne bude prazna priča“

Dečiji brakovi nisu romska tradicija

Romkinje za društvo bez rodno zasnovanog nasilja

Kampanja „Stopiraj nasilje“

Kampanja „Dečiji brak nije romska tradicija“

Kampanja #OdgovorniZajedno

Kampanja „Jesi li OK“

Javni poziv za dodelu grant sredstava

Suzbijanje širenja i ublažavanje najgorih negativnih učinaka pandemije COVID-19 u marginaliziranim zajednicama na zapadnom Balkanu

„Program Y“ – Trening za školsko osoblje

Info pult za podršku zapošljavanju žena i devojaka iz višestruko marginalizovanih grupa

Memorandum o saradnji između Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Nacionalne službe za zapošljavanje i Romske ženske mreže Republike Srbije

Kampanja „Naša podrška, tvoja sloboda!“

Analiza uticaja vandredne situacije na povećanje rizika od nasilja nad ženama

Da pravo na rad ne bude prazna priča

SOS u vanrednom stanju

FAIR III za mlade

Povećanje dostupnosti socijalnih usluga ženama sa iskustvom porodičnog i partnerskog nasilja na teritoriji Topličkog okruga

Podrška unapređenju položaja Romkinja

Emisija o Romima i za Rome