DOBRO DOŠLI

Udruženje Romkinja Osvit je regionalna ženska organizacija civilnog društva koja doprinosi ostvarivanju rodne ravnopravnosti, izgradnji društva bez diskriminacije i sa jednakim pristupom javnim uslugama.

SOS služba

Važnost obrazovanja

Zdravstveno prosvećivanje

NAŠA VIZIJA

Otvorena, Snažna, Vidljiva, Informisana, Tolerantna Romkinja je ravnopravna u društvenoj zajednici.

Loading...

NAŠA MISIJA

  • Osvit osnažuje žene sa iskustvom nasilja, a posebno Romkinje, za izlazak iz kruga nasilja.
  • Osvit radi sa nadležnim institucijama i donosiocima odluka na izradi i primeni nacionalnih i lokalnih politika za suzbijanje i sprečavanje nasilja prema ženama.
  • Osvit pruža uslugu SOS telefona na romskom i srpskom jeziku.
  • Osvit neguje, jača i širi romsku kulturu i tako doprinosi razumevanju među zajednicama i kulturi nediskriminacije.

STRATEŠKI CILJEVI

1. Osnaživanje Romkinja i svih žena sa iskustvom nasilja za izlazak iz kruga nasilja

1.1. Informisanje žena o njihovim pravima na život bez nasilja i o nadležnostima institucija za njihovu zaštitu
1.2. Ekonomsko osnaživanje žena koje su preživele nasilje
1.3. Podizanje svesti o važnosti obrazovanja kod Romkinja
1.4. Podizanje svesti o važnosti opšteg i reproduktivnog zdravlja kod Romkinja

3. Praćenje sprovođenja normativnog okvira i uspostavljanje mehanizama za sprečavanje i suzbijanje nasilja nad Romkinjama/ ženama na lokalnom i nacionalnom nivou

3.1. Kreiranje politika i mehanizama za prevenciju nasilja nad ženama na lokalnom nivou
3.2. Praćenje sprovođenja normativnog okvira za prevenciju nasilja nad ženama na nacionalnom nivou
3.3. Lobiranje međunarodne zajednice za podršku u sprovođenju normativnog okvira za prevenciju nasilja nad ženama
3.4. Priprema Romkinja za učestvovanje na mestima odlučivanja

2. Razvijanje nediskriminativnog društva unapređivanjem razumevanja fenomena nasilja nad ženama/ Romkinjama, aktivizma Romkinja i romske kulture

2.1. Podizanje vidljivosti problema nasilja nad ženama, sa fokusom na Romkinje
2.2. Podizanje vidljivosti ženskog romskog aktivizma
2.3. Razbijanje predrasuda i stereotipa o Romima/kinjama predstavljanjem romskog kulturnog stvaralaštva

4. Izgradnja kapaciteta udruženja Osvit za realizaciju strateških ciljeva

4.1. Unapređivanje SOS usluga
4.2. Jačanje kapaciteta aktivistkinja udruženja Osvit
4.3. Unapređivanje saradnje sa institucijama
4.4. Unapređivanje vidljivosti udruženja Osvit
4.5. Osiguravanje finansijskih resursa iz različitih izvora

1. Osnaživanje Romkinja i svih žena sa iskustvom nasilja za izlazak iz kruga nasilja

1.1. Informisanje žena o njihovim pravima na život bez nasilja i o nadležnostima institucija za njihovu zaštitu
1.2. Ekonomsko osnaživanje žena koje su preživele nasilje
1.3. Podizanje svesti o važnosti obrazovanja kod Romkinja
1.4. Podizanje svesti o važnosti opšteg i reproduktivnog zdravlja kod Romkinja

2. Razvijanje nediskriminativnog društva unapređivanjem razumevanja fenomena nasilja nad ženama/ Romkinjama, aktivizma Romkinja i romske kulture

2.1. Podizanje vidljivosti problema nasilja nad ženama, sa fokusom na Romkinje
2.2. Podizanje vidljivosti ženskog romskog aktivizma
2.3. Razbijanje predrasuda i stereotipa o Romima/kinjama predstavljanjem romskog kulturnog stvaralaštva

3. Praćenje sprovođenja normativnog okvira i uspostavljanje mehanizama za sprečavanje i suzbijanje nasilja nad Romkinjama/ ženama na lokalnom i nacionalnom nivou

3.1. Kreiranje politika i mehanizama za prevenciju nasilja nad ženama na lokalnom nivou
3.2. Praćenje sprovođenja normativnog okvira za prevenciju nasilja nad ženama na nacionalnom nivou
3.3. Lobiranje međunarodne zajednice za podršku u sprovođenju normativnog okvira za prevenciju nasilja nad ženama
3.4. Priprema Romkinja za učestvovanje na mestima odlučivanja

4. Izgradnja kapaciteta udruženja Osvit za realizaciju strateških ciljeva

4.1. Unapređivanje SOS usluga
4.2. Jačanje kapaciteta aktivistkinja udruženja Osvit
4.3. Unapređivanje saradnje sa institucijama
4.4. Unapređivanje vidljivosti udruženja Osvit
4.5. Osiguravanje finansijskih resursa iz različitih izvora

VREDNOSTI

Timski rad – Kolektivna i pojedinačna odgovornost, jasno podeljene uloge u okviru tima doprinose kvalitetnijim rezultatima.

Međusobno uvažavanje – Svaka od nas je različita po nacionalnoj pripadnosti, tradiciji, obrazovanju, veroispovesti, a jednaka je u iskazivanju mišljenja i stavova u radu udruženja.

Solidarnost – Dajemo podršku građankama za ostvarivanje njihovih prava i unapređenje njihovog položaja u društvu, ali i drugim organizacijama civilnog društva u iniciranju društvenih promena.

Profesionalnost – Radimo na jačanju naših kapaciteta kako bi usluge koje pružamo bile kvalitetne i kako bi najefikasnije ostvarile našu misiju.

Odgovornost – Prioritet nam je interes svake pojedinačne korisnice koja nam se obrati.

Rad u zajednici – Direktnim kontaktom na terenu upoznajemo potrebe korisnica na osnovu kojih kreiramo naše aktivnosti.

Poverljivost – Svaka pojedinačna informacija između korisnica usluga i aktivistkinja ostaje u udruženju. Radimo na zaštiti njihovih interesa i na taj način stičemo njihovo poverenje.

Humanost – Imamo empatiju prema korisnicama i njihovim problemima i spremne smo da im pomognemo bez obzira da li smo obezbedile sredstva kroz projekat. Odazivamo se na sve događaje humanog karaktera.

Transparentnost – Naš rad je javan i sve što radimo je vidljivo.

KONTAKTIRAJTE NAS

AKTIVNOSTI

Osvit je zvanično postao partner ACT-2 programa

Osmomartovski ženski marš u Nišu – solidarno za radna i ljudska prava žena

Završni sastanak i evaluacija projekta projekta „Romski omladinski radnici za vibrantno građansko društvo“

Završna konferencija projekta „Romski omladinski radnici za vibrantno građansko društvo“

„Anticiganizam“ – Borba protiv diskriminacije

Okrugli sto Udruženja Romkinja Osvit: „Zajedno za okončanje dečijih brakova: za pravo na izbor, obrazovanje i bolju budućnost“

„Ravnopravne“ – Ne dozvoli da ti neko uskrati prava za koja su se naše mame i bake borile!

„Podrška unapređenju položaja Romkinja“: Seminar u okviru kampanje „16 dana aktivizma“

SOS telefon na romskom i srpskom jeziku za žene sa iskustvom nasilja

Seminar za jačanje kapaciteta „Uloga i postupanje centara za socijalni rad prilikom prijave sumnje na seksualno zlostavljanje dece i prilikom kriznih intervencija“

Radionice na temu ,,Šta je nasilje, oblici i ciklus nasilja“

Obuka za romske omladinske radnike o rodnoj ravnopravnosti, diskriminaciji i anticiganizmu

Romski omladinski radnici za vibrantno civilno društvo

Kampanja „Mesec romskog ženskog aktivizma“ 8. mart – 8. april 2023.

Ženski marš u Nišu – 4.3.2023.

Kampanja „16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama“ 25. novembar – 10. decembar 2022.

Dokumentarni film „Palo hasaibe“ („Iza osmeha“)

Okrugli sto „Umreženi u pro bono projektu za zaštitu prava žena“

Humanitarna akcija 2022

Dobra dela stvaraju heroje

Trening o nasilju prema ženama za pružaoce pro bono podrške

Poziv za angažovanje asistenta/kinje na projektu

Poziv za angažovanje anketarki za istraživanje na terenu

Romkinje liderke u borbi za društvo bez rodno zasnovanog nasilja