Aktivnosti2020-04-02T14:33:41+00:00

FAIR III za mlade

2. juna 2020

Udruženje Romkinja Osvit, u partnerstvu sa Udruženjem Romkinja Nada, od maja 2019. godine realizuje tridesetomesečni projekat „FAIR III ZA MLADE“ finansijski podržan od CARE International Balkans Opšti (dugoročan) cilj kojem ovaj projekt doprinosi: Doprinos povećanju kapaciteta organizacija civilnog društva, mladih i drugih ključnih aktera u zajednici da primenjuju i promovišu [...]

Povećanje dostupnosti socijalnih usluga ženama sa iskustvom porodičnog i partnerskog nasilja na teritoriji Topličkog okruga

2. juna 2020

U okviru poziva SwissPRO-а za podršku projektima, podržan je partnerski projekat Udruženja Romkinja Osvit iz Niša i opštine Prokuplje, kojim se pokreću pozitivne promene obima i kvaliteta javnih usluga koje se pružaju građanima, naročito onima iz ranjivih grupa. SOS telefon u Prokuplju je otvoren početkom 2019. godine. Za direktan rad [...]

Podrška unapređenju položaja Romkinja

2. juna 2020

"Podrška unapređenju položaja Romkinja" je nastavak projekta "Zajedno u prevenciji nasilja nad Romkinjama", sproveden u periodu septembar – novembar 2017. godine. Projekat je Udruženje Romkinja Osvit sprovelo u partnerstvu sa Odborom za ljudska prava iz Vranja, a podržan je od Kancelarije za ljudska i manjinska prava, Vlade Republike Srbije Opšti [...]

Emisija o Romima i za Rome

2. juna 2020

Emisija "O Romima i za Rome" je dvanaestomesečni projekat podržan od Ministarstva kulture i informisanja, a koji je sproveden u 2017. godini. Opšti cilj: Doprinos ostvarivanju prava nacionalnih manjina na informisanje na sopstvenom jeziku, podsticaj medijskog stvaralaštva u svim oblastima javnog života nacionalnih manjina i sprovođenju Strategije za unapređenje položaja [...]

Prevencija ranih dečijih brakova na teritoriji opštine Aleksinac

2. juna 2020

Opšti cilj projekta: Doprinos jačanju kapaciteta lokalnih aktera za prevenciju ranih - dečijih brakova na teritoriji opštine Aleksinac. Specifični ciljevi: 1. U periodu od 3 meseca uraditi istraživanje i bazu podataka o broju dečijih brakova na teritoriji opštine Aleksinac 2. Podići nivo informisnosti o štetnosti dečjih brakova i zakonskoj regulativi [...]

Partnerstvo sa kancelarijom za mlade SG Niš

2. juna 2020

ĆAktivizam, volonterizam i mobilnost mladih Roma/kinja i mladih iz većinskog stanovništva u NišuĆ je četvoromesečni program namenjen većem osnaživanju i uključivanju Romkinja i mladih pripadnika romske populacije u lokalne programe i politike za mlade grada Niša. CILJ PROJEKTA: 1. Doprinos razvoju zajedničkog društvenog aktivizma između mladih Roma/kinja i većinskog stanovništva, [...]

Unapređenje rada romske redakcije NTV Niš

2. juna 2020

CILJ PROJEKTA: "Unapređenje rada romske redakcije NTV Niš" je projekat koji podrazumeva unapređenje rada romske redakcije u Nišu, proizvodnju i emitovanje vesti na romskom jeziku "Niške televizije", što bi omogućilo informisanje romske zajednice na maternjem jeziku u skladu sa realizacijom AP-a za sprovođenje strategije za unapređenje položaja Roma. REZULTAT PROJEKTA: [...]