Udruženje Romkinja Osvit je regionalna specijalizovana ženska organizacija koja je i licencirani pružalac socijalne usluge „SOS telefon na romskom i srpskom jeziku“, pod.br. 022-02-00014/2018-19 kod MINRZBSP-a Uslugu pružamo u kontinuitetu na broj 018515-318 i na besplatnom pozivnom broju 0800/10 09 09 sa svih fiksnih i mobilnih mreža sa radnim vremenom 24h / 7 dana u nedelji. U dosadašnjem radu za podršku nam se javilo oko 7500 korisnica, žena sa iskustvom nasilјa. Potpisan je memorandum o saradnji sa 4 advokata koja besplatno zastupaju naše korisnice na sudu u slučajevima nasilja u porodici. Obezbedile smo novi prostor, čime smo pojačale kapacitete organizacije obezbeđivanjem veće kvadrature kancelarije i boljih uslova za rad. Jednom mesečno u romskim mahalama držimo radionice na teme: Ženska ljudska prava i zakonska regulativa koja ih štiti od nasilja, Pravo na obrazovanje, Pravo na ekonomsku nezavisnost put za izlazak iz nasilja, Pravo na zdravstvenu zaštitu i izbor ličnog lekara, Pravo na političku participaciju. Članice Osvita su prošle sve neophodne obuke koje su porebne za rad na SOS telefonu. Osvit svake godine radi monitoring rada lokalnih ustanova i institucija na godišnjem nivou upućenih lokalnoj upravi, a na osnovu naših preporuka kreiraju se lokalne javne politike i programi za unapređenje položaja žena u Nišu.

Pored podrške korisnicama, kontinuirano radimo i na prevenciji nasilja tako što svake godine obeležavamo bitne datume i sprovodimo kampanje za podizanje svesti građana/ki o problemu nasilja nad ženama i pozivamo intitucije da pravovremeno i adekvatno reaguju u svim slučajevima nasilja nad ženama („16 dana aktivizma“, V day, Mesec ženskog romskog aktivizma, Svetski dan Roma 8. April, Dan žena 8. Mart, 16. maj Međunarodni dan SOS telefona, 18. Maj Dan sećanja na žene žrtve femicida).

UZ podršku OAK fondacije od maja 2013. godine radile smo novu Strategiju rada Osvita za period od 2013-2016 godine. U okviru Strategije revidirale smo misiju organizacije.

U februaru 2017. godine kod MINRZBS-a pod br.150-00-5/26/2017 akreditovale smo program za obuku profesionalaca pod nazivom „Podrška za unapređenje položaja Romkinja“. U decembru 2017. god. bile smo predstavnice Srbije na međunarodnoj Konferenciji u Istanbulu za uspostavlјanje regionalne ekspertske radne grupe (REVG) o intersekcionalnoj diskriminaciji i nasilјu nad ženama u okviru regionalnog programa EU i UN-a o zaštiti žena od nasilјa na zapadnom Balkanu i Turskoj: „Implementacija normi, promena svesti“ . Učestvovale smo u pisanju prvog Alternativnog izveštaja GREVIO Komitetu o primeni Konvencije SE i Novog zakona o sprečavanju nasilja u Srbiji. Od jula 2018. članice smo regionalne mreže koja će pratiti primenu preporuka GREVIO Komiteta nakon državnog izveštaja. Zahvaljujuci OAK fondaciji Udruzenje Romkinja Osvit ima zaposlene četiri osobe koje su u stalnom radnom odnosu, deset aktivistkinja i 20 volontera.

  • U 2013. godini u Sarajevu, dobile smo Plaketu „Najbolja iskustva iz prakse za uključivanje Roma u zemljama regije Zapadnog Balkana“ koju dodeljuje OSCE-ODIHR
  • U 2014. godini dobile smo „Plaketu“ od Nacionalnog Saveta romske nacionalne manjine Republike Srbije za izuzetni doprinos unapređivanju položaja i poboljšanju kvaliteta životaRoma/kinja u Republici Srbiji
  • U martu 2019. godine dobile prvu nagradu EU AWARD FOR ROMA INTEGRATION in the Western Balkans and Turkey – „Unknown Heroes“