Romska ženska mreža RS osnovana je 2004. godine i okuplja 37 romskih ženskih organizacija iz Republike Srbije i aktivistkinje koje rade na unapređivanju romskog ženskog aktivizma, a u interesu Romkinja u Srbiji. Delujemo u oblastima ostvarivanja ženskih ljudskih prava, unapređenja položaja Romkinja u oblasti zdravlja, obrazovanja, zapošljavanja, stanovanja, antitrafikinga, nasilja u porodici, prevencije ranih i ugovorenih brakova, političke participacije Romkinja.

Uz podršku Švajcarske razvojne agencije u okviru ACT programa, kao i OAK i TRAG fondacije, realizujemo projekat „Dečiji brak nije romska tradicija“ koji realizuje program javnog zagovaranja za unapređenje položaja romskih devojčica na lokalnom i nacionalnom nivou u Republici Srbiji. Problem dečijih brakova je uzrok osipanja romskih devojčica iz obrazovnog sistema, stezanja kruga siromaštva oko njih, pojačava rizik od porodičnog i partnerskog nasilja i krši osnovna dečija prava. Aktivnosti sprovodimo u 30 gradova i opština u Srbiji na kojima deluju članice RŽMRS. Kroz niz aktivnosti:   istraživanje na terenu na uzorku od 3000 romskih porodica o rasprostranjenosti ove negativne prakse, radionice sa devojčicama i dečacima od 12 do 18 godina starosti – 600 mladih i debatama sa njihovim roditeljima – 600 roditelja, delujemo preventivno na ovu negativnu praksu u romskoj zajednici, podižemo nivo svesti o štetnim posledicama po fizičko i mentalno zdravlje dečaka i devojčica. Realizacijom kampanji, sastanaka, okruglih stolova i konferencija javno zagovaramo za dopunu i izmenu normativno strateškog okvira za suzbijanje dečijih brakova. Upućivanjem dopisa, inicijativa  nadležnim Ministarstvima sa preporukama doprinosimo rešavanju ove negativne prakse u društvu i zaštiti i ostvarivanju dečijih prava romskih devojčica i dečaka.

Analizirajući činjenično stanje, Ključne međunarodne ugovore, Opšte komentare i opšte preporuke ugovornih tela relevantne za dečje, rane i prinudne brakove kao i Strateški – pravni okvir Republike Srbije zaključili smo da važeći pravni okvir ne obezbeđuje adekvatnu zaštitu dece od dečjih, ranih i prinudnih brakova. Pre svega, dečji, rani i prinudni brakovi nisu u dovoljnoj meri prepoznati kao štetne prakse, koji ugrožavaju detetovo pravo na život, opstanak i razvoj.

Izmena pravnog okvira  u oblasti socijalne zaštite,  samo je jedan neophodan deo izmene normativnog okvira kada je reč o suzbijanju dečjih, ranih i prinudnih brakova ali i te kako značajna za  suzbijanje ovue negativne društvene pojave. Zbog toga RŽMRS pokreće obrazloženu Inicijativu za dopunu člana 41. stav 2 Zakona o socijalnoj zaštiti i Inicijativu za dopunu tačke 7. stava 4 Instrukcije o načinu rada centra za socijalni rad – organa starateljstva u zaštiti dece od dečjih brakova.

Podnetom Inicijativom  želimo da se u oblasti socijalne zaštite obezbedi adekvatnija zaštita dece od dečjih, ranih i prinudnih brakova, kao i da se uskladi sa ključnim međunarodnim ugovorima koje je potvrdila Republika Srbija u oblasti prava deteta i prevencije nasilja.

U okviru projekta sprovodimo kampanju pod istim nazivom usmerenu na podizanje svesti šire društvene zajednice o ovom problemu, predstavljanjem mladih, uspešnih Romkinja koje kroz spotove šalju ključne poruke široj i romskoj društvenoj zajednici, sa ciljem eliminisanja ove negativne prakse. Njihove priče možete pogledati u nastavku.