Ciljevi i zadaci projekta:

 • Podići nivo znanja kod Romkinja iz Aleksinca i Pirota o proceduri u radu lokalne samouprave i institucija kroz edukaciju.
 • Tokom 3 meseca, održati u svakoj od 2 nobve opštine po 3 radionice na teme: usluge i obaveze CZSR, usluge i obaveze NSZ i pravo na glas (ukupno 6) za po 15 Romkinja.
 • Putem edukacije podići nivo svesti Romkinja o potrebi građanskog aktivizma u 6 naselja 5 opština: Palilula, Crveni krst, Prokuplje, Aleksinac i Pirot.
 • Organizovati 6 dvodnevnih seminara, u svakom naselju po 1, za po 15 Romkinja na temu Građanska participacija u lokalnoj samoupravi, tokom 7 meseci.
 • Organizovati 6 sastanaka- radionica (u svakom naselju po 1) sa po 15 Romkinja koje su prošle seminar, na kojima će odrediti prioritetne probleme sredine u kojoj žive i uputiti zahtev lokalnoj samoupravi za rešavanje tog problema
 • Podići nivo znanja Romkinja o funkcionisanju lokalne samouprave u opštinama: Palilula, Crveni krst, Prokuplje, Aleksinac i Pirot, putem edukacije
 • Organizovati 5 sastanaka sa po 15 Romkinja (u svakoj opštini po 1 sastanak) na kojima će predstavnici opština predstaviti rad lokalne samouprave
 • Organizovati 5 odlazaka ( u svakoj opštini po1) i prisustvo na sednicama Opštinskog veća za po 5 najaktivnijih učesnica u projektnim aktivnostima ( korisnica)

Radionice (u novim opštinama):

 • Projektom smo akcenat bacile na edukaciju i budjenje svesti Romkinja o važnosti gradjanske i političke participacije u društvenoj zajednici, strukturi rada i nadležnosti lokalne samouprave.
 • U Aleksincu je Osvit bila prva organizacija koja je radila projekat vezan za osnaživanje i podizanje nivoa svesti o važnosti gradjanske participacije. Na prvoj radionici odazvalo se 65 učesnika/ca, jer je za Rome/kinje bila novina da neko nešto organizuje za njih. Očekivanja su im bila od humanitarne pomoći do čiste radoznalosti. Taj prvi susret sa njima pretvoren je u tribinu na kojoj smo se predstavile, razgovarale sa njima o njihovim problemima, potrebama i Dekadi Roma. Tribina je trajala oko sat i po, a nakon toga smo pozvale zainteresovane Romkinje da se uključe na radionicu sa temom usluge i obaveze CSR-a prema gradjankama. Formirana je grupa od 15 učesnica i one su nastavile do kraja realizacije projekta.
 • U Pirotu smo već na samoj radionici imale formiranu grupu učesnica od 15 Romkinja, medijatorka je dobro odradila posao i pozvala predvidjen broj Romkinja za ućešće na radionici. Sve tri izabrane teme radionica: Usluge i obaveze CSR-a,NSZ-a i pravo na glas su pokazale da su Romkinje iz ove dve opštine i te kako bile zainteresovane za njih jer su nailazile na probleme u kontaktu sa nadležnim institucijama. Obrazovna struktura Romkinja u novim opštinama je bila iznad obrazovnog nivoa učesnica iz niških opština, ali smo mi htele da u novoizabranim opštinama Aleksinac i Pirot gde nisu postojale ženske organizacije pomognemo pri formiranju novih, što i jeste rezultat projekta, pa smo preko medijatorki pozivale obrazovanije Romkinje koje će moći da vode organizaciju.

Seminari / Sastanci :
Nakon planiranih radionica na navedene teme, krenule smo sa realizacijom seminara u Prokuplju, Nišu – Stočni Trg, Crvena Zvezda i Beograd mahala, Aleksinac i Pirot na kome je predstavljena struktura i nadležnosti lokalne samouprave. Sve učesnice su pokazale veliko interesovanje za strukturu rada lokalne samouprave, nadležnosti i rokove za režavanje podnetih zahteva gradjana. U Prokuplju nam je studentkinja rekla da bez obzira na obrazovanje ne poznaje rad i strukturu lokalne samouprave i da je ovakav vid seminara neophodan za sve gradjane bez obzira na obrazovanje,pol i nacionalnu pripadnost.

 • Pozitivan rezultat projektnih aktivnosti – sastanak u Pirotu je, da je finalizirano osnivanje nove NVO „Atsinkani„- Cigani, na našu inicijativu i podršku. Sa novoosnovanom NVO, i nakon projektnih aktivnosti ostačemo u kontaktu i nastaviti podršku. U toku realizacije našeg projekta sekretarka nove NVO iz Pirota Tatjana Petrović je sa nama bila na seminaru GI za pisanje predloga projekata po standardima EU.
 • Na sastaku u Prokuplju proistekla je inicijativa žena da se majci maloletnog delikventa pomogne u prijavi policijske torture. Maloletnik je prebačen u popravni dom za maloletnike u Kruševcu, a protiv policajaca koji su izvršili policijsku torturu poveden je postupak,i po poslednjim informacijama oni su kažnjeni.
 • U Nišu su učesnice prepoznale zajednički problem, uredjenje romskog groblja i postavljanje kontejnera koji su uklonjeni nakon čišćenja. Dopis prvi put poslat 21.08.2008.god. Nažalost, morale smo više puta ponoviti slanje dopisa i uspostavljanje kontakta telefonom, ali bez pismenog odgovora problem je delimično rešen. Uradjena je akcija čišćenja groblja i asfaltiranje staza na groblju, mada kontejneri nisu vraćeni.

Poseta sednicama SO:

 • Završna aktivnost projekta je bila da po 5 najaktivnijih ućesnica na seminarima organizovano prisustvuju sednicama SG ili SO u opštinama u kojima žive.prisustvovale su na sednicama u Nišu 02.02.2009.god,18.02.2009.god i 23.03.2009.god.U Prokuplju i Aleksincu 11.03.2009.Kako je predvidjeno da jedna predstavnica organizacije vodi učesnice da prisustvuju sednici,aleksinačku grupu vodila je Ana,a u Prokuplju Zoka.Sa Pirotskom lokalnom samoupravom nismo muspele da uspostavimo saradnu,pa su učesnice projektnih aktivnosti iz ovog grada bile uskraćene za mogućnost da praktično vide proces odlučivanja na sednicama SO.
 • Nasuprot stavu predstavnika lokalne samouprave u Pirotu, U Nišu su nakon stabilzacije političke strukture posle izbora odgovorili na naše zahteve i predstavnice iz tri romske mahale su bile na sednicama SG Niš. Našoj inicijativi pozitivno je odgovorila SO Prokuplje gde je takodje SO Prokuplje prisustvovalo 5 Romkinja. Najveće uvažavanje i spremnost na saradnju imale smo od predstavnika lokalne samouprave u Aleksincu. Bilo nam je izuzetno zadovoljstvo da se naše Romkinje sa takvim uvažavanjem prihvate i da se na samom početku sednice svi odbornici obaveste o prisustvu gradjanki na sednici, pozdravi Osvit za pokrenutu inicijativu i svi prisutni budu upoznati sa projektom. Najveće zadovoljstvo nam je bilo što smo prva i jedina NVO na jugu Srbije koja je gradjanke uvela na sednici SG.

Evaluacioni seminar za učesnice iz svih uključenih opština

 • To je bila prilika da se Romkinje izNiša, Crvena Zvezda, Stočni Trg, Beograd mahala, Prokuplja, Pirota i Aleksinca, upoznaju, razmene pozitivna-negativna iskustva, upute jedna drugoj sugestije za dalju gradjansku participaciju, udruže, a da mi od njih dobijemo sugestije za nastavak aktivnosti u nekim drugim projektima prema njihovim potrebama.
 • Sve učesnice su se posebno obukle i doterale za seminar, pa nam je izuzetno zadovoljstvo bilo videti na okupu tako savremene i aktivne Romkinje iz južne Srbije na okupu. Kao poklon i uspomenu na projekat „Koračajmo zajedno“ dobila je svaka učesnica šolju sa logom organizacije, donatora i GI, na kojoj je utisnuta zajednička slika svih učesnica, slikana toga dana na seminaru.

Korisnička grupa
Direktni korisnici:

 • 90 punoletnih Romkinja od 18 do 45 godina starosti, različitog stepena obrazovanja Od kojih 60% čine obrazovane Romkinje i 40% neobrazovane. 60 Romkinja iz pomenute 4 opštine su bile korisnice ppredhodno podržanog projekta, i još 30 i to po 15 Romkinja iz opština: Aleksinac i Pirot,iz novouključenih opština.

Indirektni korisnici:

 • Predstavnici lokalnih institucija CSR, NSZ, političke partije, lokalna samouprava, mediji, drugi NVO koji se bave ljudskim pravima, šira društvena zajednica.

Rezultati projekta

 • Formirana NVO „Atsinkani“ u Pirotu
 • Pokrenuta prijava za policijsku torturu u Prokuplju.
 • Romkinje iz 3 niške romske mahale pokrenule su zajedničku inicijativu za uredjenje romskog groblja.Rezultat uredjene i asfaltirane staze na groblju U Aleksincu smo pomogle formiranje nove ženske NVO „Nada“ kojoj smo obezbedile donatora oko finansiranja troškova registracije, nekoliko edukativnih seminara kod GI i u pisanju prvog projekta.
 • Znanje stečeno u ovom projektu 90 edukovanih učesnica prenose na ostale na članove/ce svoje porodice, prijateljice, komšinice, jednom rečju i na ostale pripadnice romske nacionalnosti u svojoj sredini.
 • Prva smo NVO koja je gradjanke – Romkinje odvela na sednicu SG
 • 10 aktivistkinja Osvita osnažene su za medijaciju,zastupanje i pregovaranje sa lokalnom samoupravom, radioničarski rad kao i za pisanje projekata po standardima EU.

Glavni rizici:

 • Nestabilna politička situacija- promena političke strukture na vlasti.Predrasude o Romima/kinjama i stereotipi, kao i nacionalizam kod zaposlenih u institucijama i lokalnoj samoupravi.

Ostvareni uticaj projekta:

 • Zainteresovana je lokalna samouprava za saradnju sa romskim NVO koji rade za opšti interes gradjana/ki romske nacionalnosti što utiče na podizanje kvaliteta života i unapredjenje ljudskih prava u lokalnoj zajednici.
 • Podignuta svest i znanje Romkinja o strukturi i radu lokalne samouprave i značaju pokretanja gradjanske inicijative za unapredjenje njihovog položaja u društvu.

Zaključci i naučene lekcije:

 • Projekat je izazvao veliko interesovanje medija i šire javnosti. Romkinje su pokazale spremnost da preudzmu inicijative za pozitivne promene i unapredjenje njihovog položaja u društvu. Naučena lekcija je da je neophodno raditi sa predstavnicima lokalne samouprave na širenju tolerancije i razbijanju predrasuda o Romima/kinjama,jer je za ostvarivanje ljudskih prava potrebna saradnja svih aktera društvene zajednice.Sledeča naučena lekcija je da za realizaciju projektnih aktivnosti moramo proširiti krug saradnika iz lokalne samouprave jer zbog čestih političkih promena u strukturama lokalne vlasti,dolazi do teže realizacije aktivnosti.Ukoliko se ugovori saradnja čak i ako postoji pisana dokumentacija i potvrda saradnje,pri promeni strukture ne pridržavaju se dogovora predhodnika.