„Kulturni osvrt Roma“ je dvomesečni projekat kojim se kroz niz događaja u Nišu prezentuje kulturno nasleđe i razvoj Roma u Srbiji sa ciljem davanja doprinosa romske zajednice u proslavi sedamnaest vekova Milanskog Edikta. Priprema i obezbeđivanje uslova za realizaciju aktivnosti traju od marta do aprila 2013. godine, gde se uklapa i proslava 8. aprila – Svetskog dana Roma.

Rezultati projekta: Pokazatelji stepena ostvarenosti ciljeva su analiza knjige utisaka, broj emitovanih priloga o realizovanim događajima, broj gradskih funkcionera koji su se odazvali pozivima za prisustvo na događajima, broj predstavnika NVO sektora i samih građana. Pružena logistička i finansijska podrška projektnim aktivnostima od strane Grada i ustanova kulture u gradu, pokazaće spremnost Grada da nastavi da radi na stvaranju uslova za realizaciju mera iz donetih dokumenata. Ovaj projekat je bio finansiran od strane HEARTEFACT fondacije.