Udruženje Romkinja Osvit ispred Romske ženske mreže Republike Srbije organizovalo je okrugli sto u Nišu. Cilj okruglog stola je formiranje mreže podrške u oblasti javnog zagovaranja za dopunu Zakona o socijalnoj zaštiti u okviru koje smo potpisali Protokol o saradnji relevantnih lokalnih aktera za prevenciju dečijih brakova na teritoriji grada Niša.

Problem dečijih brakova je uzrok osipanja romskih devojčica iz obrazovnog sistema, stezanja kruga siromaštva oko njih, pojačava rizik od porodičnog i partnerskog nasilja i krši osnovna dečija prava. Aktivnosti sprovodimo u 30 gradova i opština u Srbiji na kojima deluju članice RŽMRS. Urađeno je istraživanje na terenu na uzorku od 3000 romskih porodica o rasprostranjenosti ove negativne prakse, radionice sa devojčicama i dečacima od 12 do 18 godina starosti – 600 mladih i  debate sa njihovim roditeljima – 600 roditelja, čime delujemo preventivno na ovu negativnu praksu u romskoj zajednici. Ovim aktivnostima podižemo nivo svesti o štetnim posledicama po fizičko i mentalno zdravlje dečaka i devojčica. Realizacijom kampanja, sastanaka, okruglih stolova i konferencija javno zagovaramo za dopunu i izmenu normativno strateškog okvira za suzbijanje dečijih brakova. Upućivanjem dopisa i inicijativa nadležnim Ministarstvima sa preporukama doprinosimo rešavanju ove negativne prakse u društvu i zaštiti i ostvarivanju dečijih prava romskih devojčica i dečaka.

Analizirajući činjenično stanje, Ključne međunarodne ugovore, Opšte komentare i opšte preporuke ugovornih tela relevantne za dečije, rane i prinudne brakove kao i Strateški – pravni okvir Republike Srbije, zaključili smo da važeći pravni okvir ne obezbeđuje adekvatnu zaštitu dece od dečjih, ranih i prinudnih brakova. Pre svega, dečji, rani i prinudni brakovi nisu u dovoljnoj meri prepoznati kao štetne prakse, koje ugrožavaju detetovo pravo na život, opstanak i razvoj.

Izmena pravnog okvira u oblasti socijalne zaštite samo je jedan neophodan deo izmene normativnog okvira kada je reč o suzbijanju dečjih, ranih i prinudnih brakova, ali veoma značajna za suzbijanje ove negativne društvene pojave. Zbog toga RŽMRS pokreće obrazloženu Inicijativu za dopunu člana 41. stav 2 Zakona o socijalnoj zaštiti i Inicijativu za dopunu tačke 7. stava 4 Instrukcije o načinu rada centra za socijalni rad – organa starateljstva u zaštiti dece od dečjih brakova.

Podnetom Inicijativom želimo da se u oblasti socijalne zaštite obezbedi adekvatnija zaštita dece od dečjih, ranih i prinudnih brakova, kao i da se uskladi sa ključnim međunarodnim ugovorima koje je potvrdila Republika Srbija u oblasti prava deteta i prevencije nasilja.

Udruženje Romkinja Osvit kao predsedavajuća organizacija Romske ženske  mreže  Republike Srbije nosilac je projekta „Dečiji brak nije romska tradicija“ uz podršku Švajcarske razvojne agencije u okviru ACT programa, kao i OAK i TRAG fondacije, koji realizuje program javnog zagovaranja za unapređenje položaja romskih devojčica na lokalnom i nacionalnom nivou u Republici Srbiji.