„Otvorite nam vrata“ je 6-to mesečni edukativni program u realizaciji U.R.“Osvit“ koji se bavi problemom isključenosti Romkinja iz života lokalne zajednice u opštinama Niš (Medijana, Palilula), Aleksinac, Pirot i Prokuplje.

Opšti cilj projekta:

  • Doprinos povečanoj participaciji Romkinja u kreiranju javne politike lokalne zajednice

Svrha projekta:

  • Osnaživanje Romkinja i mobilizacija zajednice kroz obostranu edukaciju vodeći se principima inkluzije.

Specifični cilj projekta:

  • Stvartanje uslova za aktivno učešće Romkinja Južne Srbije u kreiranju politika lokalnih samouprava.

Direktna ciljna grupa:

  • 75 predstavnika lokalnih samouprava i 75 Romkinja iz romskih mahala u navedenih 5 opština.

Indirektna ciljna grupa:

  • Društvena, lokalna i romska zajednica u 5 navedenih opština.

Očekivani rezultat projekta:

  • Povećan broj senzibilisanih predstavnika lokalnih samouprava za uključivanje Romkinja u proces javne politike. Romkinje su stekle nova znanja za jačanje kapaciteta i kompetentnosti .Povečan broj Roma/kinja uključenih u tela lokalne samouprave.