„Podrška unapređenju položaja Romkinja“ je nastavak projekta „Zajedno u prevenciji nasilja nad Romkinjama“, sproveden u periodu septembar – novembar 2017. godine. Projekat je Udruženje Romkinja Osvit sprovelo u partnerstvu sa Odborom za ljudska prava iz Vranja, a podržan je od Kancelarije za ljudska i manjinska prava, Vlade Republike Srbije

Opšti cilj projekta:
Doprinos unapređenju pristupa uslugama socijalne zaštite radi smanjenja siromaštva i povećanja socijalne uključenosti Roma i Romkinja u lokalnoj zajednici.

Specifični ciljevi projekta su:

1. U periodu od 3 meseca podići vidljivost problema na koje nailaze Romkinje u ostvarivanju svojih prava, zbog postojanja predrasuda.
2. U periodu od 3 meseca unaprediti kompetencije pružalaca usluga u radu sa Romkinjama generalno i žrtvama porodičnog i partnerskog nasilja.

Aktivnosti su organizacija dvodnevnih edukativnih seminara za predstavnike institucija (Centra za socijalni rad, Policije, Tužilaštva, Domova zdravlja, Hitne pomoći, Sigurne kuće, obrazovnih ustanova, NVO u Vranju, Leskovcu i Prokuplju) na teme:

1. Posledice predrasuda, stereotipa i diskriminacije prema manjinama,
2. Istorija, kultura i tradicija Roma/kinja,
3. Položaj Romkinje u društvu i porodici i
4. Specifičnosti u pružanju usluga Romkinjama, nastojali smo da se pružaoci usluga senzibilišu i unaprede kvalitet pruženih usluga u skladu sa specifičnostima Romkinja.

Rezultat projekta:
Obukom profesionalaca na navedene teme povećavamo kvalitet i dostupnost usluga Romkinjama u ostvarivanju njihovih zakonima zagarantovanih prava. Dvodnevni seminari za predstavnike institucija kao i ulične akcije omogućili su da se zaposleni u institucijama i šira javnost upoznaju sa višestrukom diskriminacijom na koju nailaze Romkinje zbog postojanja predrasuda i stereotipa o Romima .
Program seminara je akreditovan kod Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu pod nazivom „Podrška za unapređenje položaja Romkinja“ pod br.150-00-5/26/2017. Prema sugestiji RZZS-a, program je akreditovan kao osnovni program, jer je ovo prvi akreditovani program u Srbiji koji se bavi problemima Romkinja. Učesnicima/cama na seminarima dodeljuje se 15 bodova za licenciranje radnika u socijalnoj zaštiti.