Opšti cilj projekta:
Doprinos jačanju kapaciteta lokalnih aktera za prevenciju ranih – dečijih brakova na teritoriji opštine Aleksinac.
Specifični ciljevi:
1. U periodu od 3 meseca uraditi istraživanje i bazu podataka o broju dečijih brakova na teritoriji opštine Aleksinac
2. Podići nivo informisnosti o štetnosti dečjih brakova i zakonskoj regulativi kod 30 devojčica i dečaka i 20 roditelja romske nacionalnosti u Aleksincu, putem 2 radionice i 1 tribine
3. U periodu od 8 meseci stvoriti uslove za sistemsku prevenciju i rešavanje problema dečijih brakova u Aleksincu.
Projekat je realizovan u periodu od septembra 2016. do aprila 2017. (ukupno 8 meseci), a podržan je od strane EU PROGRES-a, UNOPS-a, Vlada Švajcerske i Vlade RS.

Rezultat:
Nizom planiranih mera i aktivnosti projektom uticali smo na sve lokalne aktere u Aleksincu da se stvore uslovi za prevenciju ranih brakova.
Putem istraživanja i formiranja baze podataka o broju dečijih brakova na teritoriji opštine Aleksinac dobili smo polaznu osnovu za prevenciju dečijih brakova, rešavanje problema, kao i osnovu na kojoj će se zasnivati praćenje problema u budućnosti i dalje planiranje aktivnosti za suzbijanje i smanjenje dečijih brakova. Organizovali smo 2 informativne radionice za 30 devojčica i dečaka kao i tribine za 20 roditelja, i na taj način podigli smo informisanost romske zajednice o štetnosti dečijih brakova po zdravlje i obrazovanje. Organizovanjem 3 sastanaka sa predstavnicima JLS, institucija i NVO na teme: Važnost prevencije dečijih brakova i uloga svakog aktera u društvu; Potpisivanje protokola o saradnji svih lokalnih aktera za prevenciju dečijih brakova; Formiranje lokalnog tima za prevenciju dečijih brakova.
Rešenjem predsednika opštine Aleksinac, stvorili smo lokalni mehanizam za sistemsko rešavanje problema dečijih brakova i povezali sve relevantne aktere u društvu.
Imenovan je i formiran Lokalni tim za prevenciju dečijih brakova čime je stvoren mehanizam za sistemsko rešavanje i suzbijanje dečijih brakova, što daje održivo rešenje problema.