Opšti cilj projekta:

  • I pored dosadašnjih mogućnosti za usluge besplatne pravne pomoći kroz razne vidove, bez asistencije volonterki SOS-a, Romi/kinje su izloženi prikrivenoj diskriminaciji koje sami ne mogu dokazati tako da najčešće odustaju od daljih postupaka za zaštitu i ostvarivanje svojih prava.
  • Ovakav vid saradnje sa uslugama besplatne pravne pomoći može doprineti poboljšanju kvaliteta pruženih usluga, kao i povećanju broja pruženih usluga.

Projektne aktivnosti:
Drugi deo naših aktivnosti odnosio se na povezivanje socijalno ugroženih pripadnika romske nacionalnosti, raseljenih lica i povratnika iz inostranstva koji takodje nailaze na diskriminaciju pri pokušaju ostvarivanja svojih prava u CSR-u (JNP,MOP,) raseljenih lica (prava na povraćaj imovine, dokumentaciju) povratnike iz inostranstva koji teško ostvaruju prava na zdravstvenu zaštitu, socijalno pravnu zaštitu i nostrifikaciju dokumentacije.

Realizacija projekta
Sve vreme (6 meseci) realizacije projekta po 2 medijatorke u svakoj od navedenih romskih mahala svakodnevno su na terenu informisale pripadnike romske nacionalnosti o aktivnostima projekta, pomagale u uspostavljanju kontakta sa organizacijom i besplatnom pravnom službom,kao i obezbedjivanju potrebne dokumentacije. Na samom početku, sredini i pri kraju projekta delili su se flajeri sa informacijama o projektu i načinu ostvarivanja prava.
Bili su deljeni i istaknuti u romskim mahalama, u opštinskoj zgradi i relevantnim institucijama. Na početku projekta,sredini i na kraju projekta koordinatorka i partneri medijski su prezentovali projektne aktivnosti,rezultate i mogućnosti ostvarivanja prava,kao i iz kojih oblasti (TV emisije na lokalnim medijima).Na romskoj RTV Nišava kontinuirano su išla obaveštenja o projektu i pozivani Romi da se obrate za pomoć besplatnoj Pravnoj službi i Osvitu.

Očekivani rezultat projekta:
Prema odabranim kategorijama korisnika ( ukupno 100 korisnika ) pružala se adekvatna pravna pomoć (savetodavna, pisanje podnesaka, krivičnih tužbi, zastupanja na sudu) i to iz oblasti nasilja u porodici, razvoda braka, pravo na starateljstvo nad detetom, ostvarivanja prava na alimentaciju, podela imovine.

Socijalno ugrožena kategorija Roma pravo na MOP-materijalno obezbeđenje porodice, JNP- jednokratna novčana pomoć, socijalne stanove, smeštaj ostarelih Roma u gerontološki centar, radno-pravna pomoć, ostvarivanje prava na tudju negu.

Raseljena lica, pravo na povraćaj imovine, vadjenje dokumentacije

Povratnici , zdravstvena zaštita, socijalno-pravna zaštita, nostrifikacija dokumentacije

15 advokata predstavnika Advokatske Komore Niš dva puta nedeljno dežurali su u kancelariji Osvita i po potrebi zastupali klijente pred Sudom.