„Romkinje liderke u borbi za društvo bez rodno zasnovanog nasilja“ je tridesetšestomesečni program prevencije i zaštite žena od rodno zasnovanog nasilja. Opšti cilj projekta je da doprinese ostvarivanju prava na život bez nasilja za žene i devojčice iz višestruko marginalizovanih grupa. Problem rodno zasnovanog nasilja nad ženama je veoma rasprostranjen u našem patrijarhalnom okruženju i neophodno je da svako od nas radi u skladu sa svojim nadležnostima na sprečavanju rodno zasnovanog nasilja i zaštiti žena. Osvit pruža lokalnu socijalnu uslugu licenciranog  SOS telefona na romskom i srpskom jeziku za žene i decu sa iskustvom nasilja sa posebnim fokusom na Romkinje i na taj način ih osnažuje da izađu iz kruga zlostavljanja. Pružaćemo individualnu ili grupnu psihološku podršku, zastupati naše korisnike u institucijama i kroz pravno savetovanje i rad 4 advokata zastupati ih na sudu pro bono u krivičnom postupku za nasilje u porodici.

Na osnovu istraživanja na uzorku od 100 žena u romskoj zajednici Niša, Vranja, Aleksinca, Kostolca i Zaječara, dobićemo podatke o rasprostranjenosti nasilja i diskriminacije Romkinja i dostupnosti usluga na lokalnom nivou. Objavićemo analizu istraživanja sa preporukama za unapređenje lokalnih usluga u brošuri. Nakon istraživanja, naše partnerske organizacije će realizovati informativno-edukativne radionice na sledeće teme: 1. Šta je nasilje, oblici i ciklus nasilja i 2. Nadležnosti institucija za zaštitu od nasilja i diskriminacije u 5 gradova. Kroz realizaciju dvodnevnog akreditovanog programa „Podrška unapređenju položaja Romkinja“ u 5 gradova uključićemo ukupno 100 zaposlenih u državnim institucijama (Policija, Centar za socijalni rad, Tužilaštvo, zdravstvene ustanove, obrazovne institucije i nevladine organizacije) u cilju unapređenja kvaliteta usluga koje pružaju Romkinjama. U okviru obeležavanja međunarodnih kampanja „16 dana aktivizma u borbi protiv nasilja nad ženama“ i „Mesec romskog ženskog aktivizma“, podići ćemo vidljivost romskog ženskog aktivizma u prevenciji i zaštiti žena od nasilja i promovisati projekat. Kao završnicu projekta organizovaćemo Nacionalnu konferenciju „Romkinje liderke u borbi za društvo bez rodno zasnovanog nasilja“ na kojoj ćemo predstaviti doprinos romskih organizacija koje promovišu ženska prava. Kroz medijsku promociju i ulične akcije podići ćemo nivo svesti građana, vidljivost problema i projektnih aktivnosti u široj zajednici. Naša ciljna grupa je: 500 Romkinja iz 5 gradova Srbije učesnica istraživanja, 100 učesnica radionica, najmanje 300 žena i devojaka sa iskustvom nasilja i višestruko marginalizovanih Romkinja i devojčica žrtava rodno zasnovanog nasilja i diskriminacije, koje su koristile usluge SOS telefona. 100 zaposlenih u državnim institucijama, učesnika akreditovanog programa i romske i šire zajednice.

Ovaj projekat je finansijski podržan od UN Trust Fund-a, a Udruženje Romkinja Osvit ga sprovodi u partnerstvu sa Udruženjem Romkinja Nada iz Aleksinca, Udruženjem Uspešne žene Kostolca, Udruženjem Roma Zaječar i NVO Sastipe iz Vranja.