U vanrednim situacijama kao što je epidemija, žene i devojke mogu biti izložene većem riziku od nasilja od strane intimnih partnera i drugih oblika nasilja u porodici zbog povećanih tenzija u domaćinstvu. Kako sistemi koji štite žene i devojke, uključujući strukture u zajednici, mogu oslabiti ili propasti, uz promenljivu dinamiku rizika koju nameće KOVID-19 treba primeniti posebne mere zaštite žena i devojaka koje su u riziku od nasilja od strane intimnog partnera. Kontinuitet zaštite mora biti osiguran u slučaju ozbiljnih prekida usluga u ustanovama ili usled drugih poremećaja u pristupu uslugama ženama reproduktivne dobi i devojkama. Za prepreke i barijere moraju se naći rešenja kako bi se ženama i devojčicama omogućio pristup uslugama, uključujući usluge psihosocijalne podrške, posebno za one žene i devojke koje su izložene nasilju ili koje su pod rizikom od nasilja u karantinu.

U vreme izolacije zbog uvedenog vandrednog stanja  SOS telefon je  jedino sigurno mesto na kom žena može dobiti razumevanje za situaciju u kojoj se nalazi i podršku da izađe iz te situacije. Za razliku od prakse u institucijama, usluga SOS telefona je anonimna i osoba koja pozove ne mora ostavljati ime i prezime i svoje podatke. Takođe, na SOS telefonu žena dobija kontinuiranu podršku u svim fazama izlaska iz situacije nasilja. U fokusu je korisnica i njene potrebe. Konsultantkinje, za razliku od institucija, dele moć sa korisnicama i teže ravnopravnom odnosu. Mi slušamo ženu, verujemo joj i osnažujemo je, jačamo njene kapacitete da sama donosi odluke i ostvari kontrolu nad svojim životom, ne nudimo joj savete i gotova rešenja. Žene najbolje znaju šta su njihove potrebe, želje i mogućnosti i same određuju svoj put. Na SOS telefonu isključivo  žene rade sa ženama žrtvama nasilja.

Aktivnosti projekta:

  1. Usluga SOS telefona 24/7 obuhvata sledeće aktivnosti:

–  prijem poziva i informisanje o usluzi;

– identifikovanje potreba korisnica i preliminarno sagledavanje situacije u kojoj se korisnica nalazi;

–  osnovna procena bezbednosnog rizika;

– informisanje o načinima za smanjenje rizika i mogućim aktivnostima za reagovanje u kriznim situacijama, akutnoj situaciji nasilja;

– pomoć u razumevanju sopstvenih osećanja i unapređenju samopoštovanja i vere u sebe;

– istraživanje opcija, mapiranje resursa korisnice;

– pomoć i osnaživanje u izgradnji i održanju lične socijalne mreže i komunikacije sa okruženjem;

– pomoć i ohrabrivanje za samostalno donošenje odluka, bez savetovanja;

– informisanje o ustanovama, uslugama i službama koje mogu obezbediti adekvatnu pomoć i podršku u vandrednoj situaciji;

– informisanje o zakonskim i institucionalnim pravima i mogućnostima, kao i procedurama u situacijama rodno zasnovanog nasilja u vandrednoj situaciji;

– omogućavanje pristupa resursima zajednice kroz usmeravanje na druge usluge odnosno službe/institucije/organizacije i povezivanje korisnice sa tim službama odnosno institucijama/organizacijama;

– povezivanje sa institucijama radi obezbeđivanja zaštite i podrške u kriznoj situaciji, odnosno situaciji akutnog nasilja ili po dogovoru sa korisnicom.

  1. Besplatna pravna pomoć – online, konsultantkinja koja je bila u kontaktu sa korisnicom zakazuje  termin  online sastanka između korisnice i stručne radnice
  2. Usluge stručnog rada u oblasti socijalne zaštite – online, isti princip
  3. Psihološku podršku i savetovanje – online; isti princip
  4. E-konsultacije, na realciji konsultantkinja – korisnica
  5. Informisanje svih građana/ki o brojevima kol centara i dežurnih službi za podršku i pomoć ostarelim licima i građankama u stanju socijalne potrebe u vandrednoj situaciji.
  6. Redovno ažuriranje FB stranice Udruženja Romkinja Osvit sa novim informacijama o kontakt telefonima i aktuelnim temama za zaštitu žena
  7. Analiza uticaja vandredne situacije na povećanje rizika od  nasilja nad ženama

Projekat je realizovan u periodu od aprila do juna 2020. godine.

Sve aktivnosti su sprovedene uz podršku UN Woman-a u okviru projekta „Unapređenje bezbednosti žena u Srbiji“.

POGLEDAJTE ALBUM