„Zajedno u prevenciji nasilja nad Romkinjama“ je tromesečni informativni edukativni program koji sprovode u partnerstvu Osvit iz Niša i organizacija ,,Nada” iz Aleksinca, a podržan je od Kancelarije za ljudska i manjinska prava, Vlade Republike Srbije. Projekat je sproveden u periodu novembar 2016 – januar 2017. godine.

CILJ PROJEKTA:
Doprinos smanjenju nasilja i unapređenje kvaliteta i dostupnosti usluga Romkinjama žrtvama porodičnog nasilja

REZULTAT:
Povećana vidljivost problema nasilja nad Romkinjama, kroz organizaciju po jednog dvodnevnog seminara u Nišu i Aleksincu za predstavnike institucija (Centra za socijalni rad, Policije, Tužilaštva, Domova zdravlja, Hitne pomoći, Sigurne kuće, obrazovnih ustanova, u oktobru 2016. i januaru 2017) na teme: Stereotipi, predrasude i diskriminacija; Istorija, kultura i tradicija Roma; Položaj Romkinje u društvu i porodici; Specifičnost u pristupu uslugama – pružiti mogućnost da se pružaoci usluga senzibilišu i unaprede rad u skladu sa specifičnostima Romkinja. Obukom profesionalaca na navedene teme povećali smo kvalitet i dostupnost usluga u ostvarivanju njihovih zakonima zagarantovanih prava. Dvodnevni seminari za predstavnike institucija kao i ulične akcije omogućili su da se zaposleni u institucijama i šira javnost upoznaju sa višestrukom diskriminacijom na koju nailaze Romkinje zbog postojanja predrasuda i stereotipa o Romima.