O NAMA

Udruženje Romkinja „OSVIT“ je neprofitna, nevladina organizacija upisana u registar udruženja, društvenih i političkih organizacija, koje se vode kod Ministarstva za ljudska i manjinska prava kao Udruženje Romkinja „OSVIT“. Udruženje je osnovano 2005. godine, a 2011. godine je upisano u privredni registar – APR.

Udruženje Romkinja „Osvit“ je aktivna članica Mreže „Žene protiv nasilja“, Romske Ženske Mreže Srbije, Mreže „1325- Žene, mir, bezbednost“, Mreže Eropski Ženski Lobi, Mreže za promovisanje prava dece sa smetnjama u razvoju u Srbiji, Mreže organizacija za decu Srbije (MODS) i Internacionalne mreže „Keeping Children Safe“. U svom svakodnevnom radu, na osnovu potpisanih Protokola o saradnji, sarađujemo sa Centrom za socijalni rad, Policijskom upravom, Domom zdravlja, Tužilaštvom, obrazovnim ustanovama i lokalnom upravom. Osvit, u kontinuitetu već 18 godina, pruža uslugu SOS telefona za žene sa iskustvom nasilja na romskom i srpskom jeziku. Uspostavile smo  prvi SOS telefon na romskom jeziku u Evropi.  Od lokalne, niške organizacije, u sredini u kojoj ima čvrste korene, Osvit je izrastao u regionalnu organizaciju koja pokriva južnu Srbiju.  Njen uticaj na javne politike seže nacionalno, a ekspertiza u oblasti ljudske bezbednosti i borbe protiv nasilja prema ženama je prepoznata u stručnim krugovima i široj javnosti.  Članice Osvita učestvuju u radu radnih grupa za izradu nacionalnih i lokalnih strategija i dokumenata namenjenih unapređenju položaja Roma i Romkinja i žena sa iskustvom nasilja.

Udruženje Romkinja „OSVIT“ je udruženje građanki, čiji je obrazovni nivo od četvrtog do sedmog stepena stručnosti i sa bogatim iskustvom u romskom aktivizmu, koji broji 10 aktivnih članica i 20 volonterki.

VIZIJA, MISIJA I VREDNOSTI

VIZIJA:

Otvorena, Snažna, Vidljiva, Informisana, Tolerantna Romkinja je ravnopravna u društvenoj zajednici.

MISIJA:

Kroz obrazovnu, ekonomsku, socijalnu, psihološku i pravnu podršku osnažujemo žene za izlazak iz kruga nasilja. Informišemo, edukujemo, podstičemo na aktivizam građane i građanke u cilju smanjenja diskriminacije žena i naročito Romkinja. Utičemo na javne politike i obučavamo javni sektor da bismo doprineli sistemskom odgovoru na nasilje prema ženama i rane dečje brakove.

Naše vrednosti su:

1. Društvena promena i neprofitnost
Društvena promena osnova je našeg rada. Ideje kojima se vodimo nisu usmerene na ličnu korist, već na dobrobit romske zajednice, Romkinja pre svega i društva u celini.

2. Poštovanje ljudskih prava
Verujemo da svi građani i građanke imaju ista ljudska prava. Podržavamo primenu relevantnih međunarodnih dokumenata o ljudskim pravima, a posebno Evropske konvencije o ljudskim pravima. Verujemo da društvo treba da teži da obezbedi ravnopravne mogućnosti za sve bez obzira na pol, rasnu, etničku i religioznu pripadnost, socijalno poreklo i društveni status, obrazovanje, starost, fizičke i psihičke sposobnosti, seksualnu orijentaciju ili bilo koju drugu ličnu osobinu.

3. Aktivizam
Verujemo da svako ima ličnu odgovornost prema društvu, koja se odražava kroz aktivno zalaganje za vrednosti koje poštujemo i delovanje za društvenu promenu koju želimo da postignemo.

4. Odgovornost
Kao članice nevladine i neprofitne organizacije odgovorne smo za svoj rad i rezultate pred javnosti, našim korisnicama i partnerima, zajednicama u kojima radimo.

Strateški pravci rada organizacije:

1. strateški pravac: Osnaživanje žena za izlazak iz nasilja
2. strateški pravac: Poboljšanje položaja žena, naročito Romkinja

TEORIJA PROMENE:

Naše uverenje je da svaka žena ima pravo na život bez nasilja. Smatramo da to pravo može ostvariti samo u društvu u kome su žene ravnopravne u svim sferama života. Verujemo da se do takvog društva dolazi kada su žene informisane, obrazovane, ekonomski nezavisne, jednom rečju – osnažene da se založe za ostvarenje svojih prava i da izađu iz nasilja. Ovako osnažene žene, koje se rukovode principima tolerancije, otvorenosti i solidarnosti, u stanju su da pruže podršku drugim ženama i da tako zajedničkim snagama doprinesu prekidanju lanca nasilja u društvu.

Našu ciljnu grupu čine žene žrtve porodičnog i partnerskog nasilja, Romkinje i deca u Niškom regionu i južnoj Srbiji. Po nezvaničnim podacima njihov broj se kreće oko 50. 000.

Svojim radom zalažemo se za:

 • – Ostvarivanje prava žena/Romkinja;
 • – Povećanje socijalne uključenosti i razvijanje inkluzivnog društva;
 • – Smanjenje siromaštva žena/Romkinja;
 • – Unapređivanje dostupnosti i kvaliteta formalnog i neformalnog obrazovanja i kulture;
 • – Unapređivanje dostupnosti i kvaliteta zaštite zdravlja, životne sredine i bezbednosti žena/Romkinja;
 • – Zaštitu žena/Romkinja i dece od zlostavljanja, zanemarivanja, iskorišćavanja i nasilja;
 • – Veća izdvajanja, adekvatnije planiranje i raspodelu sredstava, kao i transparentnije trošenje budžeta.

NAJZNAČAJNIJI REZULTATI

 • Od osnivanja pa do sada našem SOS telefonu javilo se 8.436, od toga su 3.169 Romkinje i 5.267 pripadnice većinskog stanovništva.
 • 100 žena je smešteno u Sigurnu kuću
 • 120 aktivistkinja i predstavnika/ca centara za socijalni rad u 6 gradova Srbije edukovano je o specifičnostima u radu sa pripadnicama manjina i obavezama centra za socijalni rad. Krajnji rezultat ovih edukacija jeste da je na šest SOS telefona u Srbiji angažovana Romkinja kao konsultantkinja i potpisani su memorandumi o saradnji između centara za socijalni rad i SOS telefona.
 • Potpisani Memorandumi o saradnji sa ključnim ustanovama u Nišu odgovornim za ovu problematiku: Centrom za socijalni rad, Domom zdravlja, Pravnom klinikom, Advokatskom komorom.
 • Deo smo Multisektorskog tima za zaštitu žena i dece od nasilja i Lokalne Mreže za podršku žrtvama i prevenciju trgovine ljudima
 • Akreditovan program „Nasilje nad ženama – problem zajednice“ u partnerstvu sa Domom zdravlja Niš za edukaciju zdravstvenih radnika u postupanju prilikom javljanja žrtve porodičnog nasilja
 • Kod Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu 2017. godine akreditovale smo program „Podrška unapređenju položaja Romkinja“ za edukaciju svih relevantnih aktera pružalaca usluga Romkinjama u ostvarivanju njihovih prava
 • 03.2018.god. dobile smo Rešenje pod brojem 022-02-00014/2018-19 od strane ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja kojim se licencira usluga SOS telefona za žene i decu žrtve porodičnog nasilja, na period od 5 godina. Licenciranom uslugom SOS telefona direktno sprovodimo aktivnosti i mere predviđene Konvencijom Saveta Evrope, radimo monitoring lokalnih politika i realizujemo aktivnosti (okrugle stolove, seminare, kampanje, konferencije…) na nacionalnom i lokalnom nivou u skladu sa Konvencijom SE. Udruženje Romkinja Osvit je specijalizovana organizacija, koja uslugu pruža dvojezično, na romskom i srpskom jeziku, na beslatnom pozivnom broju za korisnice sa svih fiksnih i mobilnih mreža 0800/100909 sa radnim vremenom 24/7. korisnicama obezbeđujemo psihološku podršku, besplatnu pravnu pomoć, kao i besplatno zastupanje na sudu. Ovim uslugama obezbeđujemo da naše korisnice ostvare svoja prava iz čl. 24. Zakona o socijalnoj zaštiti, koji predviđa da pružanje usluge obezbeđuje poštovanje njihovog fizičkog i psihičkog integriteta, bezbednosti, kao i uvažavanje njihovih moralnih, kulturnih i religijskih ubeđenja. Kao specijalizovana romsko ženska NVO Osvit, osnivačice smo prvog SOS telefona u Evropi na romskom jeziku, drugog SOS teleona u Srbiji koji je dobio licencu za rad od MINRZBS-a Rešenje br. 022-02-00014/2018-19, autorke prvog akreditovanog programa „Podrška za unapređenje položaja Romkinja“ od RZZS-a Rešenje br. 150-00-5/26/2017 u Srbiji za obuku profesionalaca na lokalnom nivou koji usluge pružaju Romkinjama.
 • U 2019. godini registrovane smo kod Ministarstva pravde u skladu sa zakonom o besplatnoj pravnoj pomoći (čl. 9 stav 2. Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći) kao pružateljke besplatne pravne pomoći.
 • Učestvovanje u pisanju izveštaja u senci o implementaciji Konvencije o eliminisanju svih oblika diskriminacije žena (CEDAW shadow  report) UN Komitetu, nakon čega su usledile preporuke našoj zemlji od strane UN Komiteta da radi na podizanju kvaliteta života Romkinja i dece u zemlji.
 • Učestvovanje u radnim grupama za izradu lokalnih i nacionalnih dokumenata za unapređenje položaja žena: Nacionalna strategija za sprečavanje i suzbijanje nasilja nad ženama u porodici i u partnerskim odnosima i Akcioni plan za sprovođenje Nacionalne strategije za poboljšanje položaja žena i unapređivanje rodne ravnopravnosti, Pravilnik o minimalnim standardima za pružanje savetodavno-terapijskih i socijalno-edukativnih usluga u socijalnoj zaštiti, Pravilnik o bližim standardima za licenciranje SOS telfona , Lokalni plan akcije za decu „Niš po meri dece“, Lokalni akcioni plan za unapređenje položaja Romkinja na teritoriji grada Niša, Lokalni akcioni plan za unapređenje položaja žena gradske opštine Medijana.
 • 6000 građana i građanki Niša je posetilo kulturnu manifestaciju „Dani romske kulture“ kojom svake godine obeležavamo Svetski dan Roma
 • 120 predstavnika/ca lokalnih samouprava južne Srbije senzibilisani o kulturi, običajima i tradiciji Roma
 • Doprinele smo upisu 52% romskih devočica i devojaka u obrazovni sistem (u odnosu na dečake)
 • 3000 žena u oblasti Južne Srbije informisano o uslugama Nacionalne službe za zapošljavanje
 • 33 Roma/kinja dobilo je posao gerontodomaćice na određeno vreme od 6 meseci i ekonomsku nezavisnost za svoje petočlane porodice
 • 50 Romkinja je prošlo kroz kurs knjigovodstva i rada na računaru uz finansijsku podršku privatnog sektora
 • Kreirani su novi profili zanimanja za romsku populaciju kroz angažovanja u projektima koje realizujemo (zdravstvena medijatorka…)
 • Formirana je baza podataka sa 300 imena i zdravstvenim stanjem Romkinja
 • 145 Romkinja je prošlo kroz 24 edukativne radionice o reproduktivnom zdravlju i sistematske preglede, kao i terapije
 • Formirana je baza podataka sa 150 porodica koje u svom domaćinstvu imaju jednog ili više članova sa invaliditetom
 • 190 Romkinja iz Niša, Prokuplja, Pirota i Aleksinca osnaženo je kroz edukativne radionice o važnosti građanske i političke participacije, kao i radu lokalne samouprave i institucija za njihovo aktivno učešće u lokalnoj samoupravi
 • Na našu inicijativu formiran je Lokalni tim za prevenciju ranih dečijih brakova u opštini Aleksinac
 • Potpisani Memorandumi o saradnji sa ključnim ustanovama kulture u Nišu: Narodna biblioteka „Stevan Sremac“ Niš, Fakultet umetnosti u Nišu – Odsek za muzičku umetnost, Univerzitet u Nišu, Filozofski fakultet, Niški kulturni centar, Dečji kulturno-obrazovni i rekreativni centar Niš, Pozorište lutaka Niš, Narodno pozorište. Sarađujemo i sa organizacijom bugarske nacionalne manjine „Balkan“.
 • Mi smo jedina romska organizacija civilnog društva koja je dala kulturni osvrt Roma/kinja na Milanski edikt.
 • Jedini smo SOS telefon u Srbiji koji već ispunjava standarde rada SOS telefona sa radnim vremenom od 24/7 i besplatnim pozivnim brojem za korisnice 0800/100909 sa svih fiksnih i mobilnih mreža.
 • Jedina smo organizacija koja radi monitoring rada lokalnih ustanova i institucija na godišnjem nivou upućenih lokalnoj upravi, a na osnovu naših preporuka kreiraju se lokalne javne politike i programi za unapređenje položaja žena u Nišu.
 • Naši projekti se uzimaju kao pozitivni primeri prakse na lokalnom i nacionalnom nivou
 • Saradnica Koordinacionog tela RR VRS za izradu Akcionog plana 2015 za sprovođenje Strategije razvoja preduzetništva i konkurentnosti za period 2014-2020. godine, u koji su na našu inicijativu uključene mere namenjene Romkinjama
 • 2013. godine u Sarajevu dobile smo plaketu „Najbolja iskustva iz prakse za uključivanje Roma u zemljama regije Zapadnog Balkana“ koju dodeljuje OSCE-ODIHR
 • 2014. godine dobile smo plaketu od Nacionalnog Saveta romske nacionalne manjine Republike Srbije za izuzetni doprinos unapređivanju položaja i poboljšanju kvaliteta života Roma/kinja u Republici Srbiji 
 • U martu 2019. godine dobile prvu nagradu EU AWARD FOR ROMA INTEGRATION in the Western Balkans and Turkey, „Women grassroot activists//unknouwn heroes“, https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/news_corner/news/winners-2019-eu-award-roma-integration-western-balkans-and-turkey-will-be-announced_en 
 • U aprilu 2019. godine, na centralnoj manifestaciji obeležavanja Svetskog dana Roma i Romkinja u Beogradu, Srba Ivanov, predsednik Saveta Muzeja romske kulture, dodelio je zlatne i srebrne povelje Slobodana Beberskog u znak zahvalnosti pojedincima zaslužnim za afirmaciju romskog naroda i romske kulture. Jedna od dobitnica povelje je Ana Saćipović direktorka Osvita.