SOS telefon na romskom i srpskom jeziku
0800/100 909
24/7

Udruženje Romkinja Osvit pruža uslugu SOS telefona na romskom i srpskom jeziku svim ženama sa iskustvom nasilja bez obzira na nacionalnu pripadnost, starosnu dob, obrazovni nivo i socijalni status. Udruženje Romkinja Osvit osnažuje žene sa iskustvom nasilja za izlazak iz kruga nasilja. Usluga SOS servisa podrazumeva telefonske kontakte i direktan kontakt dolaskom u kancelariju SOS-a. Ova usluga uključuje uspostavljanje veze između žrtve nasilja i institucija koje mogu da pomognu pri rešavanju problema porodičnog nasilja, a ujedno i pružanje podrške žrtvama za sticanje samopouzdanja, upoznavajući ih sa ljudskim pravima i obavezom lokalne zajednice da ih zaštiti, čime žrtve bivaju osnažene da izađu iz nasilja i zlostavljanja.

Aktivnosti usluge SOS telefona usmerene su ka osnaživanju žena za izlazak iz kruga nasilja kroz pružanje informacija o pravima, anonimne konsultacije, pomoć i podršku u kriznim, odnosno hitnim/akutnim situacijama, kao i usmeravanje na druge službe i izvore podrške, odnosno povezivanje sa tim službama.
Aktivnosti usluge SOS telefona realizuju se u skladu sa svrhom usluge, karakteristikama korisničke grupe i procenom potreba korisnica.

Usluga SOS telefona obuhvata sledeće aktivnosti:

 1. prijem poziva i informisanje o usluzi;
 2. identifikovanje potreba korisnica i preliminarno sagledavanje situacije u kojoj se korisnica nalazi;
 3. osnovna procena bezbednosnog rizika;
 4. podrška u krizi;
 5. informisanje o načinima za smanjenje rizika i mogućim aktivnostima za reagovanje u kriznim situacijama, akutnoj situaciji nasilja;
 6. pomoć u razumevanju dinamike nasilja, imenovanje nasilja;
 7. pomoć u razumevanju sopstvenih osećanja i unapređenju samopoštovanja i vere u sebe;
 8. istraživanje opcija, mapiranje resursa korisnice;
 9. pomoć i osnaživanje u izgradnji i održanju lične socijalne mreže i komunikacije sa okruženjem;
 10. pomoć i ohrabrivanje za samostalno donošenje odluka, bez savetovanja;
 11. pomoć u sticanju praktičnih životnih veština u obavljanju svakodnevnih poslova;
 12. informisanje o ustanovama, uslugama i službama koje mogu obezbediti adekvatnu pomoć i podršku;
 13. informisanje o zakonskim i institucionalnim pravima i mogućnostima, kao i procedurama u situacijama rodno zasnovanog nasilja;
 14. omogućavanje pristupa resursima zajednice kroz usmeravanje na druge usluge odnosno službe/institucije/organizacije i povezivanje korisnice sa tim službama odnosno institucijama/organizacijama;
 15. posredovanje i obavljanje aktivnosti u cilju zaštite interesa i prava korisnica kod tih službi, institucija ili organizacija;
 16. povezivanje sa institucijama radi obezbeđivanja zaštite i podrške u kriznoj situaciji, odnosno situaciji akutnog nasilja ili po dogovoru sa korisnicom.
 17. besplatna pravna pomoć i zastupanje na sudu
 18. usluge stručnog rada u oblasti socijalne zaštite

Usluga SOS telefona obezbeđuje se anonimno i uz poštovanje standarda poverljivosti, na način koji ne ugrožava sigurnost i bezbednost korisnice i ranjivih osoba povezanih sa slučajem, kao i osoblja SOS telefona.

Usluga se realizuje pozivanjem posebnog telefonskog broja putem kojeg obučeni konsultanti pružaju informacije o pravima, anonimne konsultacije, pomoć i podršku u kriznim, odnosno hitnim/akutnim situacijama ženama sa iskustvom rodno zasnovanog nasilja, kao i usmeravanje na druge službe i izvore podrške, odnosno povezivanje sa tim službama, u skaldu sa potrebama korisnica.

Informisanje korisnica vrši se od početka do kraja rada sa korisnicom, zavisno od njenih potreba.

Korisnice se informišu o pravima i uslugama, aktivno učestvuju u pronalaženju rešenja i obezbeđuje im se dovoljno vremena da razmotre informacije i mogućnosti i da donesu odluku.

Korisnice se informišu na način koji im omogućava da informaciju razumeju, a u skladu sa njihovim potrebama u pogledu jezika, identiteta, pismenosti, invaliditeta i sl.