Trodnevni seminar „Podrška unapređenju položaja Romkinja“, akreditovan Program OSVIT-a, za aktivistkinje MŽPN- Region NP iz Vranja, Bujanovca, Niša i Aleksinca realizovan je 26-28.8.2022 u Nišu. Opšti cilj obuke je stvoriti kompetentne pružaoce kvalitetnih usluga koji će omogućiti razvoj podsticajne i bezbedne društvene sredine, u kojoj će svi građani/ke moći da iskažu i da zadovolje svoje potrebe za pripadanjem i identitetom, druženjem i ličnim razvojem i bezbednim životom. Seminar je namenjen zaposlenim stručnim radnicima/cama i saradnicima/cama u ustanovama socijalne zaštite, pravosuđu, tužilaštvu, obrazovnim, zdravstvenim ustanovama, lokalnoj samoupravi i OCD, koji su pružaoci socijalnih usluga ženama iz višestruko marginalizovanih grupa.

Nakon završenog programa obuke učesnici će biti osposobljeni da:

• Koriste holistički pristup u radu sa višestruko marginalizovanim ženama na odgovarajući način

• Stečena znanja o teorijskim konceptima predrasuda, stereotipa i diskriminacije, njihovoj rasprostranjenosti i posledica koriste u praksi kako bi pružili kvalitetnije usluge korisnicama Romkinjama

• Stečena znanja o istoriji, kulturi, tradiciji i običajima Roma koriste u pristupu korisnicama bez diskriminacije i predrasuda

• Prevaziđu probleme na koje nailaze u kontaktu sa korisnicama usluga – Romkinjama

• Pruže odgovarajuće pomoći potencijalnim i aktuelnim korisnicama iz višestruko marginalizovanih grupa u širem socijalnom smislu