Ženske organizacije specijalizovane za pružanje pravnih usluga, uključujući zastupanje žrtava nasilja u porodici pred sudom, moraju da se kreću ka sistemu saradnje sa advokatima u privatnoj praksi, ali moraju da obezbede projektno finansiranje za svoje troškove i angažovanje, što je praksa u Osvit-ovom radu kao pružaoca besplatne pravne pomoći.

Jedan od problema besplatne pravne pomoći za žene sa iskustvom nasilja je činjenica da angažovani advokati kroz besplatnu pravnu pomoć nemaju dovoljno znanja o pitanju nasilja nad ženama, nisu senzibilisani za rad sa ženama sa iskustvom nasilja zbog patrijarhalnog vaspitanja. Kada su u pitanju Romkinje, i dalje postoje jake predrasude i stereotipi prema njima, pa je potrebno raditi sa advokatima i drugim akterima koji pružaju usluge Romkinjama sa iskustvom nasilja i upoznati ih sa specifičnostima rada sa Romkinjama.

Da bi se ovi problemi rešili, potrebno je sprovesti istraživanje o tome u kojoj meri su žene generalno upoznate sa mogućnostima korišćenja besplatne pravne pomoći i ko su pružaoci ove usluge i kakav je pristup besplatnoj pravnoj pomoći. Osvit će na osnovu dobijenih podataka identifikovati primere dobre prakse, identifikovati ključne prepreke i dati preporuke za unapređenje primene postojećeg zakona i/ili preporuke za njegovu izmenu. Analiza istraživanja biće objavljena u elektronskom formatu na posebnoj stranici veb portala Osvita i Pravnog fakulteta Univerziteta u Nišu.

Anketari će tokom istraživanja ispitanicima pružati informacije o mogućnostima korišćenja besplatne pravne pomoći i ko su pružaoci ove usluge, distribucijom informativnog i promotivnog materijala. Projekat je usmeren na podizanje svesti žena o mogućnostima korišćenja besplatne pravne pomoći kroz rad SOS telefona, na sajtu Udruženja Romkinja Osvit i Fejsbuk stranici udruženja. Pored toga, registrovani pružaoci besplatne pravne pomoći biće senzibilisani kroz obuku za rad sa ženama sa iskustvom nasilja i Romkinjama u skladu sa njihovim specifičnostima. Takođe, projekat će obuhvatiti mentorsku podršku 2 profesora Pravnog fakulteta u Nišu za najmanje 20 studenata koji će biti uključeni u rad pravne klinike za pružanje besplatne pravne pomoći ženama, povećati dostupnost besplatne pravne pomoći ženama koje su žrtve nasilja i diskriminacije, Romkinjama i višestruko marginalizovanim ženama deljenjem informacija o dostupnim uslugama, sprovesti kampanju informisanja / podizanja svesti o pružanju poboljšane besplatne pravne pomoći, obezbeđujući da informacije o pruženim uslugama stignu do žena iz marginalizovanih grupa, žena sa invaliditetom, Romkinja, žena sa sela itd.

Predlogom projekta planirano je partnerstvo Osvita i Pravnog fakulteta u Nišu. Projektom je predviđeno da svaki od partnera bude zadužen i odgovoran za realizaciju određenih aktivnosti, ali i za realizaciju zajedničkih aktivnosti koje će biti definisane Memorandumom o saradnji, koji će biti potpisan prije realizacije projekta. Na samom početku projekta biće potpisan Memorandum o saradnji i definisani mesečni sastanci partnera u vezi izrade idejnog rešenja promotivnog materijala, unapređenja veb stranice i društvenih mreža Osvita, kao i struktuiranog upitnika za terenska istraživanja. . Dogovaraće se i poseta medijima, sprovođenje Kampanje, pružanje mentorske podrške studentima Pravne klinike i direktna podrška ženama kroz besplatnu pravnu pomoć.

Uvažavajući iskustva i kompetencije svakog partnera iu skladu sa podelom aktivnosti i odgovornosti za njihovu implementaciju, stvoriće se mehanizam koji garantuje postizanje predviđenih rezultata. Osvit ima akreditovan program „Podrška unapređenju položaja Romkinja“, kao i obučene trenere iz oblasti nasilja nad ženama, pa će se koristiti organizacioni resursi za obuku pravnika i studenata na ove teme. Pravni fakultet je nosilac programa Pravna klinika i ima iskustva u mentorstvu studenata, pa će program koristiti i znanje i iskustvo partnera.

Projekat se sprovodi od septembra 2022. godine i trajaće 8 meseci. Osvit sprovodi ovaj program u okviru regionalnog programa UN Women o okončanju nasilja nad ženama na Zapadnom Balkanu i Turskoj „Primena normi, promena svesti“, koji finansira Evropska unija.