„Dečiji brak nije romska tradicija“ je program javnog zagovaranja za unapređenje položaja romskih devojčica na lokalnom i nacionalnom nivou u Republici Srbiji, koji sprovodi 15 organizacija članica RŽM RS. Projektna ideja prati ratifikovane i donete međunarodne i nacionalne dokumente koji se odnose na ženska – dečija ljudska prava i stvara uslove za njihovu dopunu i primenu. Aktivnosti su kreirane u skladu sa potrebama mladih devojčica romske nacionalnosti kojima su zbog prinudnog ulaska u dečije brakove narušena prava i nadovezuju se stvaranjem uslova za rešavanje problema ranih dečijih brakova.

Dečji brakovi predstavljaju praksu u okviru koje dete prisilno stupa u bračnu zajednicu sa drugim detetom ili sa odraslom osobom. Rani brakovi proizvode začarani krug siromaštva, nepismenost, porodično i društveno nasilje. Posledice koje rani brakovi ostavljaju na živote dece:
– Potpuno se poništavaju njihova ljudska i dečja prava.
– Uskraćuje im se obrazovanje.
– Narušava se njihovo zdravlje, razvoj, lične i porodične veze.
– Potpuno se obesmišljava i opredmećuje njihov život.
– Posledice koje rani brakovi ostavljaju na devojčice su mnogo teže, jer one imaju mnogo manje izgleda nego dečaci za bilo kakav lični napredak, pa često ostaju na društvenim marginama, sa trajnim psihološkim posledicama i narušenim reproduktivnim zdravljem.

Rani brakovi i (pro)davanje dece ne može i ne sme se opravdati apsolutno ničim!

Osamnaestomesečnim projektom „Dečiji brak nije romska tradicija“ kroz niz aktivnosti delujemo preventivno na ovu negativnu praksu u romskoj zajednici,
podižemo nivo svesti o štetnim posledicama po fizičko i mentalno zdravlje dečaka i devojčica a realizacijom kampanji, sastanaka, okruglih stolova i konferencija javno zagovaramo za dopunu i izmenu normativno strateškog okvira za suzbijanje dečijih brakova.

Ovaj projekat je dobio podršku projekta Vlade Švajcarske „Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT”, koji sprovode Helvetas Swiss Intercooperation i Građanske inicijative. Mišljenje koje je izneto u ovoj publikaciji je mišljenje autora i ne predstavlja nužno i mišljenje Vlade Švajcarske, Helvetasa ili Građanskih inicijativa i realizuje se u periodu od 18 meseci od 1.1.2021. do 30.6.2022. godine.