Položaj Roma i Romkinja u Nišu  i na  jugu Srbije, karakteriše nizak nivo obrazovanja, visoka stopa nezaposlenosti, život u teškim uslovima stanovanja, što za sobom povlači siromaštvo i marginalizaciju. Uz sve ove poteškoće, Udruženje „Osvit“ takođe beleži prisustvo značajnog stepena nasilja u porodici i partnerskim vezama, kao i problem ranog stupanja u brak, maloletničke delikvencije i vršnjačkog nasilja.

Istraživanje sprovedeno 2006. godine u Nišu na uzorku od 500 žena pokazalo je da se 40% žena svakodnevno suočava sa fizičkim nasiljem, a 60% jednom nedeljno. Takođe, 90% žena ne može da prepozna različite oblike nasilja – ekonomsko, fizičko psihološko, seksualno. Misle da se seksualno nasilje može doživeti samo van braka sa strancem. Većina ispitanica opravdava nasilje supružnika nezaposlenošću, alkoholizmom, kockanjem, preljubom ili zloupotrebom droga.  Uslugu SOS linije udruženja Osvit  do sada koristilo je 3.169 Romkinje i 4.264 pripadnice većinskog stanovništva. Uslugu SOS telefona licencirale smo 2018. godine po standardima Konvencije SE sa radnim vremenom 24/7 i besplatnim poztivnim brojem sa svih fiksnih i mobilnih mreža 0800/100909. Ovim projektom obezbeđujemo nastavak osnaživanja i podrške  ženama sa iskustvom nasilja da prijave nasilje i izađu iz kurga nasilja.

Slučajevi diskriminacije Romkinja koje su doživele nasilje u porodici od strane službenika i vlasti u službama zaduženim za njihovu zaštitu, pokazuju potrebu za senzibilizacijom u radu sa žrtvama iz manjinskih grupa. Zbog razvijenih predrasuda i stereotipa prema romskoj zajednici, Romkinje koje pokušavaju da ostvare svoja prava suočavaju se sa diskriminacijom, dodatnom viktimizacijom i mučenjem zaposlenih u institucijama. Zbog toga je neophodno raditi na prevazilaženju stereotipa i predrasuda sa njima, kao i na upoznavanju sa specifičnim položajem Romkinja u društvu i porodici kako bi se poboljšao kvalitet pruženih usluga.  Realizacijom seminara sa akreditovanim programom povećaćemo senzibilitet zaposlenih za bolje razumevanje i rad sa Romkinjama što će dovesti do smanjenja diskriminacije i dodatne torture.

Monitoringom lokalnih politika i analizom primene normativno strateškog okvira namenjenog unapređenju rodne ravnopravnosti na lokalnom nivou pripremićemo preporuke za lokalne donosioce odluka za bolju primenu normativno strateškog okvira u nadležnim ustanovama i institucijama u skladu sa ciljevima unapređenja rodne ravnopravnosti.

Opšti cilj projekta:

Doprinos Romkinja razvoju društva bez diskriminacije i rodno zasnovanog nasilja.

Posebni ciljevi:
1. Osnažiti žene sa iskustvom nasilja da izađu iz kruga nasilja radom licenciranog SOS telefona 24/7 na besplatnom pozivnom broju.

2. Senzibilisati 40 zaposlenih u institucijama (CSR, PU, Tužilaštvo, zdravstveni i obrazovni radnici) na jugu Srbije u 2 opštine (Pirot i Bujanovac) da pružaju kvalitetne usluge bez diskriminacije, sprovođenjem akreditovanog seminara „Podrška unapređenju položaja Romkinja“.

3. Stvoriti uslove za bolju primenu normativno-strateškog okvira u zaštiti žena od rodno zasnovanog nasilja predstavljanjem preporuka na okruglim stolovima u ovim opštinama.

Pružanjem kontinuirane usluge licenciranog SOS telefona na romskom i srpskom jeziku, osnažićemo žene da izađu iz kruga nasilja. Kroz seminare za zaposlene u institucijama uticaćemo na razvoj nediskriminatornog društva i na bolje razumevanje fenomena nasilja nad Romkinjama. Praćenjem primene zakonodavnog okvira i pisanjem preporuka stvorićemo uslove za bolju primenu normativno-strateškog okvira za sprečavanje i borbu protiv nasilja nad ženama.

Projekat je podržan od The Balkan Trust for Democracy i German Marshall Fund-a.