Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević i direktor Nacionalne službe za zapošljavanje Zoran Martinović potpisali su sa predsednicom organizacije Romska ženska mreža Anom Saćipović Memorandum o saradnji sa ciljem da se unapredi zapošljavanje Roma, sa akcentom na zapošljavanje žena romske populacije.

Romska ženska mreža, Nacionalna služba za zapošljavanje i Ministarstvo za rad, zapošljanje, boračka i socijalna pitanja sarađuju na pitanjima u vezi sa pružanjem podrške pripadnicima romske populacije u procesu uključivanja na tržište rada, kao i u mere aktivne politike zapošljavanja, sa fokusom na nezaposlene pripadnice ženskog pola iz te populacije

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja:

  • uspostavlja koordinaciju između NSZ-a i RZM u rešavanju pitanja koja su od značaja za predmet Memoranduma
  • omogućava razmenu informacija i dokumenata između RŽM I NSZ u vezi sa pitanjima značajnim za realizaciju Memoranduma.

Nacionalna služba za zapošljavanje:

  • upoznaje predstavnike lokalnih filijala NSZ sa sadržajem Memoranduma;
  • omogućava razmenu informacija i raspoloživih dokumenata u pogledu pitanja značajnih za realizaciju Memoranduma;
  • doprinosi informisanju Romkinja o merama aktivne politike zapošljavanja i motiviše ih da se prijave na evidenciju nezaposlenih NSZ;
  • omogućava saradnju sa drugim institucijama od značaja za realizaciju Memoranduma u okviru svojih nadležnosti i u skladu sa mogućnostima;
  • pruža druge vidove stručne podrške u okviru svoje nadležnosti i u skladu sa mogućnostima.

Romska ženska mreža Republike Srbije:

  • doprinosi informisanju Romkinja o programima NSZ i motiviše da ih koriste;
  • prati obuhvat Romkinja merama aktivne politike zapošljavanja koje realizuje NSZ, na osnovu javno dostupnih ili po zahtevu dostavljenih godišnjih izveštaja, u skladu sa odredbama propisa kojima se obezbeđuje zaštita podataka o ličnosti;
  • omogućava razmenu informacija i raspoloživih dokumenata u pogledu pitanja od značaja za realizaciju memoranduma.