Udruženim naporima ka novim standardima u zaštiti zena od rodno zasnovanog nasilja je trogodišnji regionalni projekat. Osvit je lokalni partner AŽC-a. Oblast na koju se projekat odnosi je nasilje nad ženama – socijalna zaštita.

CILJ PROJEKTA:
1. Sistematsko informisanje žena sa iskustvom nasilja o nadležnostima institucija (policije i CSR) i pravima.

2. Informisanje korisnica o postupcima žalbe (kome i šta), podnošenje žalbi ili pružanje pomoći u sastavljanju žalbi.

3. Zajednička izrada 2 letka o nadležnostima policije i CSR (500 kopija) i njihova distribucija korisnicama i drugim građanima/kama (postavljeni i na web-stranicama organizacija).

4. Prikupljanje informacija od najmanje 10 korisnica – žena sa iskustvom nasilja o njihovim iskustvima u javnim službama (policiji i CSR), na osnovu zajedničke metodologije za prikupljanje podataka.

5. Identifikovanje problema u primeni procedura i zakona sa kojima se susreću žene sa iskustvom nasilja, ili diskriminacije korisnica u odnosu na određena svojstva.

6. Izbor ključnih problema i kreiranje (najmanje 1) predloga rešenja (policy predloga) za unapređenje lokalnih usluga.

7. Praćenje primene politike o zaštiti žena sa iskustvom nasilja u lokalnoj sredini, uključujući i politiku socio-ekonomske podrške ženama:

  • Analiza godišnjeg izveštaja o radu centra za socijalni rad (2014)
  • Informacije o intervencijama na nasilje u porodici od policijske stanice
  • Informacije od lokalne samouprave o uslugama socijalne zaštite za žene i decu žrtve nasilja, uključujući podatke o budžetskim sredstvima i poziciji specijalizovanih ženskih organizacija.

REZULTATI:
1. Javna diskusija o uslugama i potrebama/predlozima za unapređenje sa donosiocima odluka i predstavnicima javnih službi uz prisustvo medija (korisnica i/ili građana/ki).

2. Obezbeđena komunikacijska strategija (saopštenja, intervjui, prilozi za internet prezentaciju i FB stranicu, razmena kroz nacionalne mreže ženskih organizacija).

3. Ključnim donosiocima odluka i predstavnicima lokalnih institucija distribuiran izveštaj sa podacima koji se odnose na realizovane aktivnosti.

4. Učešće u zajedničkoj kampanji.