Projekat Institucionalizacija kvalitetnih usluga za podršku i integraciju žena koje su preživele nasilje sprovodi 7 feminističkih organizacija iz 6 zemalja Zapadnog Balkana u periodu od 2019. do 2022. godine. Projekat je usmeren na osnaživanje žena da ostvare pravo na život bez nasilja i preuzmu kontrolu nad sopstvenim životom; unapređenje sekundarne legislative i programa koji se odnose na zaštitu i podršku namenjenu ovoj ciljnoj grupi; rad sa profesionalcima u NVO sektoru i institucijama u korist unapređenja usluga koje pružaju ženama koje su preživele nasilje kao i učvršćivanje regionalne feminističke mreže koju čine ženske organizacije u 6 zemalja u regionu. Projekat realizuje Autonomni ženski centar, Udruženje Romkinja Osvit je partnerska organizacija, a finansiran je od Austrijske agencije za razvoj sredstvima iz programa Austrijske razvojne saradnje.

Kao partnerska organizacija, u okviru  obeležavanja kampanje „16 dana  aktivizma u borbi protriv nasilja“ u period 25.11 – 10.12.2021. godine, uradile smo istraživanje o potrebi usluge SOS telefona na lokalnom nivou. Kreiran je upitnik za korisnice i građanke koje su anketirane putem online upitnika distribuiranog na društvenim mrežama i direktno na uličnim akcijama. Ukupno je anketirano 300 građanki Niša.

Rezultati istraživanja pokazuju da sve anketirane ispitanice smatraju da je gradu Nišu potreban SOS telefon za žene sa iskustvom nasilja, 58% ispitanica zna da u Nišu postoji SOS telefon za žene sa iskustvom nasilja, dok je 42% odgovorilo da ne zna. Na pitanje da li su znale da UR Osvit pruža psihološku i pravnu pomoć i besplatno zastupanje na sudu ženama sa iskustvom nasilja, 50% je odgovorilo da, 32% odgovorilo ne, dok je 18% odgovorilo ne znam.

Na pitanje da su one ili neko njima blizak u situaciji nasilja, u koga bi imale više poverenja da se obrate za podršku, 52% ispitanica je odgovorilo specijalizovane ženske organizacije, 25% je odgovorilo institucije, dok je 23% odgovorilo da ne zna.

Sve ispitanice su odgovorile da podržavaju rad SOS telefona za žene sa iskustvom nasilja. 97% ispitanica smatra da SOS telefon treba da bude finansiran iz budžeta grada, dok je 3% ispitanica odgovorilo da ne zna.

Ovi podaci kao i Rodna analiza lokalnih dokumenata relevantnih za prevenciju, zaštitu i podršku ženama žrtvama rodno zasnovanog nasilja izrađena  u okviru projekta “Romkinje za društvo bez rodno zasnovanog nasilja”, koji sprovodi Udruženje Romkinja “Osvit”, uz podršku Balkanskog fonda za demokratiju, biće nam  polazna osnova za kreiranje inicijative za finansiranje usluge SOS telefona iz budžeta grada Niša.

Analizu istraživanja možete preuzeti ovde.